Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie

Wstęp Deklaracji

Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.biblioteka.paczkow.pl

Data publikacji strony internetowej 2018-08-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2018-08-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych:

 • Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej);
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiatury. Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018 r., które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Oświadczenie sporządzono 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemu z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Ciszewska księgowość@biblioteka.paczkow.pl. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer tel. 774316166. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie, ul. Juliusza Słowackiego 7, 48-370 Paczków do obsługi użytkowników niepełnosprawnych i przystosowanie księgozbioru.

BUDYNEK
 1. Budynek 2-kondygnacyjny z jednym wejściem od ul. J. Słowackiego.

 2. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 3. Drzwi wejściowe oraz prowadzące do Wypożyczalni dla Dzieci o szerokości, która umożliwia łatwy wjazd osobom na wózkach.

 4. Wysokość regałów oraz duży odstęp pomiędzy regałami zapewniają swobodę przemieszczania się osoby niepełnosprawnej.

 5. Na parterze budynku znajduje się toaleta.

 6. Obsługą czytelników na wózkach inwalidzkich i niepełnosprawnych zajmuje się bibliotekarz z Wypożyczalni dla Dorosłych, który przynosi potrzebne książki.

 7. Przed budynkiem zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.

 8. Bezpośrednio przed wejściem budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 12. W budynku nie ma windy.

 13. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

KSIĘGOZBIÓR
 1. Biblioteka posiada zbiór audiobooków, a także książki z dużą czcionką.

 2. Biblioteka wyposażona jest w czytaki, które udostępniane są osobom niepełnosprawnym.

FILIE PACZKOWSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ:

FILIA KAMIENICA

48-370 Kamienica 92
e-mil: księgowość@biblioteka.paczkow.pl
telefon: 77 431 65 58
Godziny otwarcia
Wtorek 9.00 – 17.00
Czwartek 9.00 – 17.00
Placówka umożliwia wjazd do budynku osobom niepełnosprawnym.

FILIA DZIEWIĘTLICE

48-370 DZIEWIĘTLICE 85
e-mail: księgowość@biblioteka.paczkow.pl
telefon: 77 431 61 66
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 9.00 – 17.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Czwartek 9.00 - 17.00

FILIA TRZEBOSZOWICE

48-370 TRZEBOSZOWICE 11
e-mail: księgowość@biblioteka.paczkow.pl
telefon: 77 431 61 66
Godziny otwarcia:
Środa 9.00 – 17.00
Piątek 9.00 – 17.00

W żadnej z placówek nie ma toalet z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową.